Nueva reunión en la Conselleria d’Educació.

20/10/2016

El pasado día 18 de octubre tuvimos una reunión de trabajo con el Director General de Política Educativa, Jaume Fullana Mestre, a la que también asistieron Joan Cova y Salvador Gómez.

En esta reunión hemos tratado sobre la problemática en torno a la dislexia y las necesidades que observamos desde AVADIS, como: formación al profesorado, inclusión del término dislexia en el sistema de becas, y las Dificultades Específicas de Aprendizaje en general. También hemos querido transmitir nuestro hartazgo como Asociación, ya que por lo general siempre se entiende “las dificultades”  de las DEA y nuestras reivindicaciones pero, desde 2005 no hemos obtenido ninguna solución a los muchos problemas que hemos manifestado tanto en Conselleria como ante otras entidades.

Hoy día está adquiriendo gran importancia el abuso y el maltrato en las aulas (Bullying), sin embargo, no somos conscientes que el sufrimiento de las personas con dislexia en el mismo entorno también es una forma de maltrato, la cual, genera situaciones intolerables y de mucha presión emocional.

Se han tomado nota de muchas de las cuestiones que planteamos, todas ellas bajo la perspectiva del sentido común, así mismo nos comunican que se está trabajando en el Decret d’Inclusió Educativa con la promesa de mejorar el sistema educativo. Por nuestra parte, lo que necesitamos es simplemente adaptación, adaptación del método de enseñanza-aprendizaje de la escuela a las necesidades de los alumnos y alumnas,  y no al revés. También nos hablan de la próxima edición de dos guías en formato digital, una sobre Trastornos del Lenguaje y la Comunicación, y otra sobre Dificultades Específicas de Aprendizaje, orientados a los profesionales pero también accesibles a las familias.

Esperamos que tras esta reunión, si podamos obtener una respuesta positiva a una situación tremendamente injusta con nuestros niños y niñas en el ámbito escolar.

 

 

 

 

 


Presentació de sol·licituds i Matrícula.

22/04/2016

Si et toca matricular al teu fill o filla a l’escola o l’institut, aquests són els terminis per presentar les sol·licituds als centres.

Calendari d’admissió Infantil i Primària. Presentació de sol·licituds 9 al 19 de maig. Matrícula 17 al 29 de juny.

Admissió Secundària i Batxillerat. Presentació de sol·licituds del 23 de maig al 2 de juny Matrícula 21 al 28 de juliol.

Tota la informació pots veure-la al DOGV


Educació simplifica el procés d’admissió en cicles formatius de grau mitjà i superior.

22/04/2016

La directora general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, Marina Sánchez, ha anunciat que es convocarà un únic procés d’admissió de l’alumnat de cicles formatius, eliminant per tant l’extraordinari, la qual cosa permetrà que tots els alumnes afronten el procés en igualtat de condicions.

Es tracta d’una de les novetats de la normativa proposades per la Conselleria i que es negociarà en les diferents meses que se celebraran demà dijous 21 d’abril.

Entre els canvis en la normativa que regula la Formació Professional, la Conselleria proposarà modificar l’ordre d’admissió d’alumnat a cicles formatius, l’ordre que estableix les proves d’accés als graus mitjans i superiors i l’ordre de bases reguladores de la concessió de subvencions per als programes formatius de Qualificació Bàsica.

En concret, respecte a la normativa que regula el procés d’admissió de l’alumnat d’FP, es proposen fixar quotes que permetran l’accés dels alumnes en funció de la seua titulació i requisit de participació. Així, per a accedir a cicles de grau mitjà, el 60% de les places es reservaran per a aquells que posseïsquen el títol de Graduat en ESO, el 20% de les places per als alumnes que tinguen títol Professional Bàsic, i el restant 20% de les places per als qui accedisquen a través de la prova d’accés.

Quant a l’accés a cicles de grau superior, també es preveu l’existència de tres quotes, per la qual cosa el 60% de les places serà per als qui posseïsquen el títol de batxillerat, el 20% per als qui tinguen el títol de tècnic, i el restant 20% per als qui accedisquen mitjançant prova d’accés. Cal destacar que en el cas dels qui presenten el títol de Tècnic, tindran preferència els qui posseïsquen un títol de la mateixa família professional que el cicle al qual desitgen accedir.

No obstant això, s’introdueix la possibilitat que els qui posseïsquen el títol de tècnic puguen optar entre accedir per la quota reservada a aquests titulats o accedir per la quota reservada als qui superen la prova d’accés. En aquest últim cas hauran de superar aquesta prova.

D’altra banda, també es considera que l’alumnat que tinga el requisit acadèmic d’accés directe en convocatòria ordinària tindrà prioritat davant dels qui obtinguen el requisit acadèmic en convocatòria extraordinària.

Educació preveu publicar enguany el calendari d’admissió de l’alumnat de cicles formatius en una ordre diferent de la que establirà el calendari d’admissió de la resta d’ensenyaments, a causa de les modificacions proposades que seran establides en un nou text normatiu.

Proves d’accés

Quant als canvis en la normativa sobre proves d’accés a cicles formatius, es proposen una sèrie de canvis que s’aplicaran en 2016. En concret, en les proves d’accés a grau mitjà en compte d’estar estructurades en dues parts (sociolingüística i cientificomatematicotècnica) es dividiran en tres: lingüística, social i cientificomatematicotècnica.

Al seu torn, en la part lingüística introdueix com a nou contingut llengua estrangera, anglés, que s’afig al ja existent de llengua i literatura. La nova part social incorpora el contingut de ciències socials, és a dir, geografia i història, que anteriorment figurava en la part sociolingüística. En la part cientificomatematicotècnica se substitueix tecnologia per tractament de la informació i competència digital.

Pel que fa a les proves d’accés a cicles de grau superior, en la part comuna de la prova també s’afig tractament de la informació i competència digital, atés que així s’estableix en el RD 1147/2011, junt amb els continguts de llengua i literatura (castellana o valenciana ), llengua estrangera (anglés) i matemàtiques.

Finalment, cal destacar que en les proves a realitzar en 2016 i amb caràcter transitori, tant la prova d’anglés en grau mitjà, com la de tractament de la informació i competència digital en grau mitjà i superior seran d’obligatòria realització, si bé les seues qualificacions no faran mitjana amb la resta de matèries. No obstant això, si l’interessat les supera permetrà incrementar la seua qualificació en 0,15 punts per cada matèria que supere.

Ordre de subvencions per a programes de qualificació bàsica

Es preveuen canvis en la normativa reguladora de la concessió de subvencions per als programes formatius de Qualificació Bàsica impartits per entitats territorials locals o provincials, mancomunitats i entitats sense ànim de lucre.

En concret, es regularan aquestes subvencions a través d’una ordre de bases la principal novetat de les quals és que les subvencions tindran caràcter plurianual, atés que inclouran tant l’últim quadrimestre de l’any com els dos trimestres del següent any, per a fer-los coincidir amb el curs escolar. Fins al moment, la concessió de les subvencions es realitzava en dues fases diferenciades amb la inseguretat jurídica que això implicava perquè es desconeixien les quanties a percebre en la segona anualitat, subjectes al pressupost de l’any següent.

A més, se substitueix el barem de selecció de projectes que fins al moment sobreponderava aspectes subjectius i discrecionals. El nou barem serà objectiu, ja que la majoria dels criteris a valorar ni tan sols han de ser aportats pels sol·licitants perquè s’extrauen directament de la base de dades dels centres educatius ÍTACA .

Entre els criteris que es valoraran cal destacar els relatius a l’impacte de la formació i resultats de la gestió del programa, és a dir, el nombre d’alumnes que van cursar el programa l’any anterior, de manera que es valoraran els més demandats.

Així mateix, es preveu la valoració dels criteris relatius a la capacitat de l’entitat sol·licitant, és a dir, el professorat i personal de suport amb contracte laboral fix o funcionari amb què compta el centre, de manera que es potenciarà l’ocupació de qualitat i també la qualitat de l’ensenyament, així com l’experiència prèvia de l’entitat en programes semblants.

D’altra banda, també es preveuen criteris relatius a l’organització de l’entitat, com estar en possessió de certificats de gestió de qualitat: ISO, EFQM o altres; estar en possessió de certificats de gestió mediambiental, en matèria d’accessibilitat i de perspectiva de gènere, o experiència en la matèria. Així mateix, es valorarà la responsabilitat social, és a dir, ser col·laborador de l’Administració educativa mitjançant llocs formatius per a alumnes en FCT o d’FP Dual.

Finalment, s’inclouen criteris relatius a l’oportunitat del programa purament objectius en funció dels perfils formatius del programa i la demanda insatisfeta de places escolars per localitat, província o comunitat en el curs immediatament anterior.


Entrevista en Conselleria d’Educació.

26/04/2015

Nos entrevistamos el pasado día 20 de abril con Antonio Ramos Olivares, Jefe del Servicio  de Ordenación Académica, en la que tratamos de diversos temas:

Preguntamos sobre el “escreening“, que según nos comentó él en alguna de las entrevistas del año 2012, se iba a realizar a los alumnos y alumnas de Primer Ciclo de Primaria. Este escreening tenía como objetivo detectar las posibles dificultades de aprendizaje entre el alumnado de la Comunidad Valenciana. Nos indica que hasta la fecha no se ha puesto en marcha y queda paralizado, de momento.

Las revalidas de implantarán en el curso 2016-17. Desde AVADIS, presentamos nuestra preocupación sobre el problema que surge para las personas con DEA, para las cuales, no tienen planteado ningún tipo de recurso o adaptación. Se toma nota de nuestras inquietudes para buscar soluciones al reto que planteamos. Nos da la sensación de que no hay nada previsto a tal efecto.

En el caso de suspender la reválida, la única opción es volverse a presentar en la siguiente convocatoria. Si derivamos al bachillerato, no se puede volver atrás para realizar Ciclos Formativos de FP.

Entre otras cuestiones, nos comentó que hoy hay demasiados universitarios en España, que hay que ponderar ésto y que hay que dirigir a alumnado a los Ciclos Formativos de FP, que por otra parte están muy bien valorados en el extranjero.

Pensamos que la cantidad de universitarios no es una cuestión relevante, y que el problema es que no se ha tratado la Formación Profesional al mismo nivel que la Formación Académica. En España, la FP siempre ha estado denostada ya que generalmente, a esta formación accedían las personas que no podían estudiar una carrera universitaria.

Volvemos a insistir en que se debe de dar valor a los informes firmados por un profesional colegiado, y que pueden ser presentados por las familias. Dichos informes psicológicos deben ser considerados válidos ya que están avalados, además de por un psicólogo o logopeda, por el Colegio Oficial correspondiente. En la Comunidad de Madrid ya está legislado ésto.

Preguntamos sobre el desarrollo del artículo 79 bis de la LOMCE que trata sobre las Dificultades Específicas de Aprendizaje, respondiéndonos que está totalmente parado. Por nuestra parte le informamos que en la Comunidad Canaria ya se va a empezar a desarrollar.

El decreto de Necesidades Educativas Especiales, quedó paralizado en su momento y así continúa todavía.

Al respecto de la Ley de Educación Valencia, nos dice que está totalmente parada. Esperamos que el nuevo Gobierno la retome.

Insistimos en que los exámenes de recuperación en septiembre son útiles para los alumnos y alumnas con dificultades ya que para muchas personas se trata de un tiempo complementario para aprobar las asignaturas pendientes, de lo cual se toma nota.

Le hablamos de nuestras propuestas a partidos políticos y agentes sociales, que son: formación al profesorado; protocolos de identificación temprana de las DEA y protocolos de actuación.

 

 

 


Reuniones de AVADIS con partidos políticos y agentes sociales de la Comunidad Valenciana.

05/04/2015

Tal y como se acordó en la asamblea del 7 de febrero pasado, durante los meses de febrero y marzo, hemos estado reuniéndonos con diferentes partidos políticos y agentes sociales de la Comunidad Valenciana, con el objeto de que se incluya en sus respectivos programas electorales y sociales, una serie de puntos que consideramos importantes socialmente de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas.

Dichos puntos están relacionados con nuestras reivindicaciones sobre  las Dificultades Específicas de Aprendizaje, y básicamente son:

 1. – Reconocimiento de las Dificultades Específicas de Aprendizaje.
 2. – Realización de protocolos de detección temprana.
 3. – Realización de protocolos de actuación.

Reconocimiento de las DEA, a través de la formación del profesorado. Protocolos de detección precoz, aunque esto no sería suficiente, necesitamos que haya una Identificación Temprana de las DEA que ponga nombre y apellidos a las dificultades de aprendizaje. Y  por supuesto un protocolo de actuación a la medida de las necesidades educativas de cada alumno y alumna.

También hemos tratado sobre la retirada de evaluaciones externas, y de volver a poner los exámenes de recuperación en el mes de septiembre, que dotaban de un tiempo complementario a los alumnos y alumnas para trabajar las asignaturas con más dificultades.

Sabemos que algunos programas políticos  no van a sufrir modificación alguna pero, no ha sido un trabajo en balde, quizá hayamos despertado algunas conciencias respecto a las DEA. Otros partidos políticos, si van a tener en consideración nuestras propuestas, lo cual, nos alegra tremendamente.

Reivindicamos también el cumplimiento de la Ley. Pedimos que se atiendan nuestras necesidades de aprendizaje según se recoge en:

   DECRETO 39/2008, de 4 de abril, del Consell
   TÍTULO II
   De los derechos y deberes de los alumnos y alumnas.
   CAPÍTULO I
   De los derechos de los alumnos y alumnas.
   Art.23 párrafos  A) y B)

A continuación os informamos de las diversas reuniones que hemos tenido.

En Unión Progreso y Democracia, (UPyD), Alicia Andújar Durá, nos indicó que ya habían cerrado el programa electoral, por tanto, no podían hacer ningún cambio, pero estaban totalmente de acuerdo con nuestras sugerencias, y por supuesto, podíamos contar con su apoyo para trabajar en Les Corts.

En la reunión que mantuvimos con Miguel Soler, del Partido Socialista (PSOE), nos confirmó que nuestras proposiciones iban a ser incluidas en el programa electoral, ya que efectivamente la escuela debe ser una escuela inclusiva. También recogió nuestra solicitud de incluir en el Grado de Maestro de Primaria, una asignatura en los cuatro años del  Grado, en la que se trabaje sobre cuáles son las diversas Dificultades Específicas de Aprendizaje.

Nos entrevistamos con Conxa Querol Roselló, de Izquierda Unida, quién nos indicó que nuestras propuestas iban a ser incluidas en el programa electoral, ya que lo que solicita AVADIS, es una escuela inclusiva donde se realicen las adaptaciones necesarias para el alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje.

En la coalición COMPROMÍS, nuestro primer contacto fue con Glòria Tello. Le explicamos que hoy en día el alumnado con DEA, se encentra en un terreno de nadie y qué no se están adecuando los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula. Nos dijo que iba a transmitir nuestras sugerencias a la Sectorial de Educación, desde donde se nos ha informado, que en el programa electoral de la Coalición, estará presente la realización de un protocolo de detección de las Dificultades Específicas de Aprendizaje, y la realización de un protocolo de actuación.

También mantuvimos  una entrevista con Jordi Sebastià, eurodiputado de COMPROMÍS, indicándonos en la misma, que él nos podía informar de los pasos a seguir para poder solicitar una petición en el Parlamento de Bruselas.

Acudimos a una asamblea del Círculo de Educación de PODEMOS, donde expusimos y entregamos por escrito nuestras sugerencias. Nos dijeron que serían incluidas en el programa electoral.

Desde Ciudadanos nos comunican por e-mail que tratarán de convocarnos durante el mes de abril.

Respecto al Partido Popular, nos informan, vía teléfono, que es imposible reunirnos con ellos debido a que no disponen de agenda. Que les enviemos por e-mail nuestras propuestas para posteriormente pasarlas al equipo encargado de la elaboración del programa electoral, cuestión que realizamos tal  y como nos indicaron.

En la reunión que mantuvimos con el sindicato STEPV, les informamos sobre todo, de la necesaria formación del profesorado, ya que en las diversas jornadas que ha realizado AVADIS sobre Dislexia y Otras Dificultades Específicas de Aprendizaje, los asistentes a las mismas han demandado recursos y herramientas. Remarcan la  necesidad de saber cómo identificar al alumno con algún tipo de dificultad, y desean conocer qué adaptaciones se tienen que realizar en el aula para poder atender al niño o niña de forma adecuada.

Mantuvimos con Miguel Ángel Vera, y con Pilar Ramis, en Comisiones Obreras una entrevista en la que les informamos también, de la necesidad de la formación del profesorado, para que puedan identificar al alumno con alguna necesidad de apoyo. También tratamos sobre la reducción de ratios que permitiría poder atender en mejores condiciones al alumnado.

Laureano Bárcena Ortiz presidente de ANPE Valencia, nos informó de la necesaria formación del profesorado para poder atender al alumno o alumna con Dificultades Específicas de Aprendizaje, y coincide con CCOO y con STEPV, en la reducción de ratios.

Les hemos solicitado a los tres sindicatos que informen de nuestra sugerencias en las mesas técnicas que tengan con la Conselleria d’Edcació, sobre la necesidad de cursos para la formación del profesorado.

Queremos agradecer especialmente a todos los socios y socias, su participación en las diversas reuniones que AVADIS ha mantenido.


Congreso Científico Internacional Aprendizaje e Interacción en el aula.

14/03/2015

María Congreso Científico

Hemos asistido al Congreso, que ha tenido lugar en el Palau de les Arts Reina Sofía donde han intervenido personas del ámbito de la psicología y la educación como: Neil Mercer, Linda Hargreaves, y Rocío García Carrión, de la Universidad de Cambridge.

También ha tenido lugar, diversos talleres o conferencias repartidas en diferentes salas, en las que se ha tratado de temas sumamente interesantes como: “Interacción cooperación y aprendizaje de múltiples lenguajes“; “Interacción, participación de la comunidad y transformación del contexto“; “Interacción y prevención de violencia y conflictos“; donde ha habido a su vez diversas comunicaciones presentadas por ponentes como María Soledad Blanco Ruiz de la Universidad de Córdoba, Vicente Sierra Martí y José Luis Sanbernardino Ortuño, profesores ambos del Colegio Santiago Apóstol de Valencia entre otros muchos.

La participación ha sido importante teniendo en cuenta la coincidencia con el inicio de la festividad de las fallas, habiendo asistido alrededor de 1500 personas.

Ha quedado demostrado el interés general que han suscitado las tertulias literarias dialógicas, también el hacho de que algunos colegios se han convertido en comunidades de aprendizaje. Otro aspecto de interés ha sido el aprendizaje cooperativo. Es importante la participación de la familia, el  voluntariado y la participación de los alumnos y alumnas, que aumentan sus niveles respecto a las notas del curso, la comprensión, y eficiencia en otras áreas e incluso las relaciones interpersonales.

Se ha puesto de manifiesto que el profesorado debe de conocer el nivel de comprensión del alumno. El profesor o profesora, tiene la obligación de saber lo que se aprende o no aprende su alumno.

 

 

 

 

 

 


Inauguración de la Unidad de Intervención Cognitiva de la Fundación Cuadernos Rubio.

09/11/2014

El pasado día 5 de octubre, asistimos a la inauguración de la Unidad de Intervención Cognitiva de la Fundación Cuadernos Rubio.

Al acto han asistido entre otras personalidades,  el President de la Generalitat Valenciana D. Alberto Fabra y la Consellera d´Educació, Cultura i Esport,  Dña. Mª José Catalá.

Inauguración Unidad Intervención Cognitiva

La Fundación Cuadernos Rubio, es una entidad  sin ánimo de lucro, de carácter educativo, cultural y solidario, que quiere ser un referente en nuestra sociedad, no sólo por el desarrollo de todos los objetivos y fines fundacionales que en sus estatutos vienen contemplados, sino porque desea:

 • – Fomentar actividades infantiles que desarrollen en los niños principios de ética y solidaridad desde edades bien tempranas.
 • – Integrar socialmente desde el aprendizaje a los inmigrantes.
 • – Potenciar, desde el aprendizaje, la igualdad de oportunidades.
 • – Fomentar el español en el mundo.

En este acto hemos estado conversando con el President y la Consellera  sobre la problemática de la dislexia en la Educación, exponiendo los problemas que conllevan las dificultades de aprendizaje. También le hemos solicitado a Dña. Mª José Catalá una nueva entrevista, la cual nos promete que mantendremos en breve.

Con la Fundación Cuadernos Rubio, colaboramos en actividades como la realización de jornadas de formación al profesorado. Desde AVADIS queremos agradecer a D. Enrique Rubio y a Javier Marco de la Fundación Cuadernos Rubio su invitación.

Como dice D. Enrique Rubio, a través de las actividades sociales,  se recibe mucho más de lo que uno da.


Entrevista con AMEVOCAST

26/10/2013

Nos hemos reunido hoy en el Ágora de la Universitat Jaume I con la Asociación de Maestros y Estudiantes Vocacionales de Castellón. En la entrevista hemos tratado de temas muy diversos, como por ejemplo la necesidad de formación del profesorado y de los profesionales de la educación en general, ya que en las diversas carreras y grados, no se llega a profundizar en las Dificultades Específicas de Aprendizaje.

AMEVOCAST, está realizando una serie de talleres con niños superdotados. Han presentado a la Conselleria d’Educació un proyecto llamado “El Club de los Deberes”, el cual ya está funcionando en Castellón,  y consiste en la realización de clases de repaso y ayuda a los niños y niñas con dificultades. En AVADIS también pensamos que el alumnado con dificultades de aprendizaje debe ser atendido es en el aula, y una vez acabado el horario escolar puedan dedicarse a otras actividades formativas o lúdicas.

Hemos coincidido en que el profesorado terapéutico es quien debe entrar en la clase para ayudar a los niños y que no sean éstos los que salgan del aula.

Hemos quedado en mantener el contacto con el fin de aunar esfuerzos y presentar un frente común ante los problemas de aprendizaje, sean los que sean, junto con otras asociaciones.


Entrevista en Conselleria d’Educació con Antonio Ramos

15/10/2013

Nos hemos entrevistado con Antonio Ramos, responsable del Servicio de Ordenación Académica, para tratar sobre el decreto de Atención a la Diversidad y el proyecto de Detección Precoz en el aula.

De momento ambos dos temas están parados pero se van a retomar de manera inmediata. Hemos concertado una nueva entrevista en el plazo de un mes para volver a tratar estos temas.

Les transmitimos nuestra preocupación sobre las pruebas de reválida que se realizarán a los niños con dislexia. Nos comentan que efectivamente tendrán que haber adaptaciones para estos niños, adaptaciones que inicialmente propondrá el alumnado.


Reunión de trabajo con Antonio Ramos.

16/06/2013

Nuevamente acudimos el día 14 de junio a la Conselleria d’Educació,  para una reunión de trabajo con Antonio Ramos, responsable del Servicio de Ordenación Académica. En esta reunión no vemos “el mapa”, pero tratamos de temas muy diversos e interesantes.

Nos confirmó que la orden sobre la detección precoz, se pondrá en marcha en septiembre, que habrá una página Web  a la que tendrán acceso los profesores y profesoras en la que según una serie de datos introducidos, se pondrá en evidencia la existencia de alguna dificultad de aprendizaje, etc. Esto implicará el conocimiento de los alumnos con DEA, dato que hoy en día es desconocido.

El coste económico será cero, no habrá inversión pero tampoco habrá recortes en el área de la Educación Especial.

AVADIS, siempre ha mostrado su interés y preocupación por un adecuado sistema de Identificación Temprana.  Hemos aportado gran número de documentación relativa a la detección e identificación de las dificultades de aprendizaje.

Antonio Ramos, se ha comprometido con nosotros,  a mostrarnos los avances que se realicen en torno a la orden sobre detección precoz , y sobre todo lo relacionado con las DEA, que están preparando para los próximos cursos.


A %d blogueros les gusta esto: