Presentació de sol·licituds i Matrícula.

22/04/2016

Si et toca matricular al teu fill o filla a l’escola o l’institut, aquests són els terminis per presentar les sol·licituds als centres.

Calendari d’admissió Infantil i Primària. Presentació de sol·licituds 9 al 19 de maig. Matrícula 17 al 29 de juny.

Admissió Secundària i Batxillerat. Presentació de sol·licituds del 23 de maig al 2 de juny Matrícula 21 al 28 de juliol.

Tota la informació pots veure-la al DOGV


Educació simplifica el procés d’admissió en cicles formatius de grau mitjà i superior.

22/04/2016

La directora general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, Marina Sánchez, ha anunciat que es convocarà un únic procés d’admissió de l’alumnat de cicles formatius, eliminant per tant l’extraordinari, la qual cosa permetrà que tots els alumnes afronten el procés en igualtat de condicions.

Es tracta d’una de les novetats de la normativa proposades per la Conselleria i que es negociarà en les diferents meses que se celebraran demà dijous 21 d’abril.

Entre els canvis en la normativa que regula la Formació Professional, la Conselleria proposarà modificar l’ordre d’admissió d’alumnat a cicles formatius, l’ordre que estableix les proves d’accés als graus mitjans i superiors i l’ordre de bases reguladores de la concessió de subvencions per als programes formatius de Qualificació Bàsica.

En concret, respecte a la normativa que regula el procés d’admissió de l’alumnat d’FP, es proposen fixar quotes que permetran l’accés dels alumnes en funció de la seua titulació i requisit de participació. Així, per a accedir a cicles de grau mitjà, el 60% de les places es reservaran per a aquells que posseïsquen el títol de Graduat en ESO, el 20% de les places per als alumnes que tinguen títol Professional Bàsic, i el restant 20% de les places per als qui accedisquen a través de la prova d’accés.

Quant a l’accés a cicles de grau superior, també es preveu l’existència de tres quotes, per la qual cosa el 60% de les places serà per als qui posseïsquen el títol de batxillerat, el 20% per als qui tinguen el títol de tècnic, i el restant 20% per als qui accedisquen mitjançant prova d’accés. Cal destacar que en el cas dels qui presenten el títol de Tècnic, tindran preferència els qui posseïsquen un títol de la mateixa família professional que el cicle al qual desitgen accedir.

No obstant això, s’introdueix la possibilitat que els qui posseïsquen el títol de tècnic puguen optar entre accedir per la quota reservada a aquests titulats o accedir per la quota reservada als qui superen la prova d’accés. En aquest últim cas hauran de superar aquesta prova.

D’altra banda, també es considera que l’alumnat que tinga el requisit acadèmic d’accés directe en convocatòria ordinària tindrà prioritat davant dels qui obtinguen el requisit acadèmic en convocatòria extraordinària.

Educació preveu publicar enguany el calendari d’admissió de l’alumnat de cicles formatius en una ordre diferent de la que establirà el calendari d’admissió de la resta d’ensenyaments, a causa de les modificacions proposades que seran establides en un nou text normatiu.

Proves d’accés

Quant als canvis en la normativa sobre proves d’accés a cicles formatius, es proposen una sèrie de canvis que s’aplicaran en 2016. En concret, en les proves d’accés a grau mitjà en compte d’estar estructurades en dues parts (sociolingüística i cientificomatematicotècnica) es dividiran en tres: lingüística, social i cientificomatematicotècnica.

Al seu torn, en la part lingüística introdueix com a nou contingut llengua estrangera, anglés, que s’afig al ja existent de llengua i literatura. La nova part social incorpora el contingut de ciències socials, és a dir, geografia i història, que anteriorment figurava en la part sociolingüística. En la part cientificomatematicotècnica se substitueix tecnologia per tractament de la informació i competència digital.

Pel que fa a les proves d’accés a cicles de grau superior, en la part comuna de la prova també s’afig tractament de la informació i competència digital, atés que així s’estableix en el RD 1147/2011, junt amb els continguts de llengua i literatura (castellana o valenciana ), llengua estrangera (anglés) i matemàtiques.

Finalment, cal destacar que en les proves a realitzar en 2016 i amb caràcter transitori, tant la prova d’anglés en grau mitjà, com la de tractament de la informació i competència digital en grau mitjà i superior seran d’obligatòria realització, si bé les seues qualificacions no faran mitjana amb la resta de matèries. No obstant això, si l’interessat les supera permetrà incrementar la seua qualificació en 0,15 punts per cada matèria que supere.

Ordre de subvencions per a programes de qualificació bàsica

Es preveuen canvis en la normativa reguladora de la concessió de subvencions per als programes formatius de Qualificació Bàsica impartits per entitats territorials locals o provincials, mancomunitats i entitats sense ànim de lucre.

En concret, es regularan aquestes subvencions a través d’una ordre de bases la principal novetat de les quals és que les subvencions tindran caràcter plurianual, atés que inclouran tant l’últim quadrimestre de l’any com els dos trimestres del següent any, per a fer-los coincidir amb el curs escolar. Fins al moment, la concessió de les subvencions es realitzava en dues fases diferenciades amb la inseguretat jurídica que això implicava perquè es desconeixien les quanties a percebre en la segona anualitat, subjectes al pressupost de l’any següent.

A més, se substitueix el barem de selecció de projectes que fins al moment sobreponderava aspectes subjectius i discrecionals. El nou barem serà objectiu, ja que la majoria dels criteris a valorar ni tan sols han de ser aportats pels sol·licitants perquè s’extrauen directament de la base de dades dels centres educatius ÍTACA .

Entre els criteris que es valoraran cal destacar els relatius a l’impacte de la formació i resultats de la gestió del programa, és a dir, el nombre d’alumnes que van cursar el programa l’any anterior, de manera que es valoraran els més demandats.

Així mateix, es preveu la valoració dels criteris relatius a la capacitat de l’entitat sol·licitant, és a dir, el professorat i personal de suport amb contracte laboral fix o funcionari amb què compta el centre, de manera que es potenciarà l’ocupació de qualitat i també la qualitat de l’ensenyament, així com l’experiència prèvia de l’entitat en programes semblants.

D’altra banda, també es preveuen criteris relatius a l’organització de l’entitat, com estar en possessió de certificats de gestió de qualitat: ISO, EFQM o altres; estar en possessió de certificats de gestió mediambiental, en matèria d’accessibilitat i de perspectiva de gènere, o experiència en la matèria. Així mateix, es valorarà la responsabilitat social, és a dir, ser col·laborador de l’Administració educativa mitjançant llocs formatius per a alumnes en FCT o d’FP Dual.

Finalment, s’inclouen criteris relatius a l’oportunitat del programa purament objectius en funció dels perfils formatius del programa i la demanda insatisfeta de places escolars per localitat, província o comunitat en el curs immediatament anterior.


A %d blogueros les gusta esto: